De Pyramide van Austerlitz (2024)

In 1789 vond in Frankrijk de Franse Revolutie plaats: burgers kwamen in opstand, omdat ze het oneerlijk vonden dat de adel en de kerk alle macht in handen hadden. De idealen van deze Franse burgers waren Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap en dus meer macht voor het gewone volk. Deze revolutie had een grote invloed op Nederland. Nederland was in die tijd een Republiek waar stadhouder Willem V de baas was. Ook hier was een grote groep burgers ontevreden over de manier waarop Willem V regeerde.

Met hulp van Frankrijk
Deze ontevreden burgers, die zich patriotten noemden, werden 1787 verslagen door de stadhouder. Veel patriotten vluchtten naar Frankrijk. Toen daar de Franse Revolutie was uitgebroken wilden de patriotten samen met Franse soldaten de idealen van de revolutie in ons land verspreiden. Met behulp van de patriotten versloegen de Fransen onder leiding van generaal Pichegru de stadhouder. Willem V vluchtte daarop naar Engeland. De periode die volgde noemen we de Franse Tijd. Want in ons land waren vanaf toen de Fransen de baas.

Napoleon Bonaparte
In Frankrijk kwam ondertussen Napoleon Bonaparte aan de macht. Hij was een groot militair en zette de Franse regering aan de kant. Frankrijk was in oorlog met Engeland. Napoleon wilde zijn veroverde gebieden beschermen. Daarom stuurde hij de Franse generaal Marmont naar Nederland. Marmont moest met 18.000 soldaten een leger opbouwen om het land te verdedigen tegen de Engelse vijand. Het viel Marmont op dat de Nederlandse soldaten veel slechter getraind waren dan de Franse. Daar moest iets aan gebeuren.

Kamperen op de hei in Zeist
Daarom bedacht hij een trainingskamp in het midden van het land, op de hei tussen Zeist en Driebergen. Napoleon vond het geen goed idee. Hij was bang dat de soldaten ziek zouden worden van kamperen. Maar Marmont was een eigenwijze man en dreef zijn zin door.

In het voorjaar van 1804 werden op de hei stallen en keukens gebouwd en tenten opgezet. In juli arriveerden de eerste soldaten, ze vonden het leven in het kamp in het begin erg zwaar. Napoleon kreeg gelijk: de soldaten waren het kamperen niet gewend en velen werden ziek. Er was geen ziekenhuis in de buurt, dus moesten ze helemaal naar Utrecht lopen om behandeld te worden.

Oefenen voor een sterk leger
De hele zomer trainde Marmont zijn mannen tot een sterk leger. Elke twee weken werd op zondag een grote manoeuvre gehouden: tijdens oefeningen werden de geweren en kanonnen echt gebruikt. Dat leverde een groot spektakel op waar veel toeschouwers op af kwamen. Er kwamen ook handelaren op het kamp af, die spullen aan de soldaten verkochten. Een van de handelaren was Petrus Judocus van Oosthuijse, die hout leverde voor de bouw van barakken en knopen en kleding voor de soldaten. Langzaam ontstond er een klein dorp rondom het kamp.

Piramide ter herinnering
In september was het leger sterk genoeg. Om ervoor te zorgen dat de soldaten zich niet gingen vervelen, bedacht Marmont een list. Hij wilde een indrukwekkend gedenkteken bij het kamp bouwen, ter herinnering aan de maanden in het kamp en om Napoleon te eren. Een paar jaar eerder was Marmont met Napoleon op veldtocht in Egypte geweest, waar hij piramides had gezien. Zo kwam hij op het idee om een piramide te bouwen.

De bouw
Op 10 september 1804 begonnen de soldaten met de bouw van de 23 meter hoge piramide. Daar bovenop kwam nog een houten obelisk van 13 meter. Ook Marmont zelf werkte mee. Na een maand slepen met zandzakken was de piramide klaar. De piramide maakte grote indruk op de mensen, omdat je heel ver kon kijken als je er bovenop stond. Toen het winter werd, werd het rustig in Kamp Zeist. Marmont en de meeste soldaten waren uit het kamp vertrokken. Alleen de handelaren bleven achter waardoor het dorp bleef bestaan.

Pyramide van Marmont of van Austerlitz?
In 1806 was Lodewijk Napoleon door zijn broer Napoleon Bonaparte naar Nederland gestuurd om als koning ons land te regeren. Lodewijk Napoleon vond dat de piramide voortaan de Pyramide van Austerlitz moest heten. Austerlitz was een plaats in Tsjechië waar Napoleon een belangrijke veldslag had gewonnen. Marmont was het hier natuurlijk niet mee eens. Hij had de piramide de Marmontberg genoemd, zodat zijn naam herinnerd zou worden. Dat is mislukt, want nog altijd dragen het dorp en de piramide de naam Austerlitz. Piramide werd vroeger met een y gespeld, vandaar dat je Pyramide van Austerlitz nog altijd met een y schrijft.

In de loop van de tijd verzakte de piramide. Veel mensen vonden dat zonde, daarom werd in 2001 begonnen met de restauratie van de piramide. In 2008 was het af en sindsdien heeft de piramide haar oude glorie terug, al is ze nu iets minder hoog dan vroeger.

De Pyramide van Austerlitz (2024)

FAQs

Why was the pyramid of Austerlitz built? ›

In 1804, General Marmont had the Pyramide van Austerlitz built as an homage to Napoleon and to give the 20,000 soldiers something to do. The design was inspired by the Pyramid of Gizeh.

Was there a frozen lake at Austerlitz? ›

The Battle of Austerlitz, a key victory for Napoleon, is portrayed with a frozen lake in the film. In reality, there was no such frozen lake. Napoleon outsmarted his enemies by sending infantry uphill. The film's depiction takes creative liberties for dramatic effect.

Why is Austerlitz important? ›

The Battle of Austerlitz, which occurred in 1805, was the first engagement of the War of the Third Coalition and one of Napoleon's most significant victories. His 68,000 troops defeated 90,000 Russians and Austrians under General M.I.

What does Austerlitz mean? ›

Austerlitz in British English

(ˈɔːstəlɪts ) noun. a town in the Czech Republic, in Moravia: site of Napoleon's victory over the Russian and Austrian armies in 1805.

How many died at Austerlitz? ›

Napoleon had won a decisive victory, and the legend of this victory would strike fear into his enemies for years to come. The French had lost 1305 killed, 6940 wounded, and 573 captured versus the Allies who had lost 11,000 Russians and 4000 Austrians killed or wounded, and 12,000 soldiers captured.

How much of Napoleon's film is true? ›

Napoleon true story: What is fact and fiction in the historical epic? The simple answer to this question is that, while the film does offer a broadly truthful overview of Napoleon's life, a great degree of artistic license has been taken at almost every stage of the process.

What happened to Napoleon's son? ›

The child was never to see his father again, kept as he was in Austria with his mother and grandfather in the Palace of Schönbrunn in Vienna. Napoleon François was to remain there for the rest of his short life. He died of a lung infection (tuberculosis) at the age of 21 on 22 July, 1832.

What was the reason for building the pyramids? ›

Egypt's pharaohs expected to become gods in the afterlife. To prepare for the next world they erected temples to the gods and massive pyramid tombs for themselves—filled with all the things each ruler would need to guide and sustain himself in the next world.

Why was the Olmec pyramid built? ›

Civilizations like the Olmec, Maya, Aztec and Inca all built pyramids to house their deities, as well as to bury their kings. In many of their great city-states, temple-pyramids formed the center of public life and were the site of much holy ritual, including human sacrifice.

What was the Great Pyramid built for? ›

The pyramids of Giza were royal tombs built for three different pharaohs. The northernmost and oldest pyramid of the group was built for Khufu (Greek: Cheops), the second king of the 4th dynasty. Called the Great Pyramid, it is the largest of the three.

What was the point of the pyramid? ›

Pyramids today stand as a reminder of the ancient Egyptian glorification of life after death, and in fact, the pyramids were built as monuments to house the tombs of the pharaohs.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5968

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.